Polityka prywatności - Odzyskamy Prowizje
logo

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Definicje

 1. Serwis – grupa stron internetowych w tym podstrony oraz subdomeny działających w domenie https://odzyskamyprowizje.pl powiązanych ze sobą funkcjonalnie i uzupełnione o unikalne treści;

 2. Administrator – administratorem Serwisu jest Lech Sankowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ubezpieczenia – Lech Sankowski, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Szmaragdowa 36/156, 20-570 Lublin, NIP: 7121221502, REGON: 432281355, adres e-mail kontakt@odzyskamyprowizje.pl ;

 3. Strona internetowa – dokument HTML (plik tekstowy odczytywany przez przeglądarkę) udostępniany w Internecie przez serwer WWW;

 4. Regulamin – niniejszy regulamin, zawierający opis sposobu działania Serwisu, zasady ochrony danych osobowych oraz politykę prywatności;

 5. Dane – wszelkie informacje i treści, które zostaną podane przez Użytkowników w celu korzystania z Serwisu, w tym dane osobowe m.in. : imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;

 6. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu oraz osoba świadomie domagająca się podjęcia kontaktu oferowanego w Serwisie;

 7. Urządzenie końcowe – urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci;

 8. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, za pomocą którego Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu;

 

II. Informacje i postanowienia ogólne

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu.

 2. Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę Użytkownika na treść Regulaminu i zobowiązanie do stosowania określonych w nim zasad. Użytkownicy niebędący osobami fizycznymi zobowiązani są do upewnienia się, że osoby które działają w ich imieniu lub pełnomocnictwie i na ich rzecz zapoznają się z postanowieniami Regulaminu.

 3. Serwis pozyskuje niezbędne informacje o użytkownikach i ich zachowaniu przy użyciu następujących sposobów:

 

III. Zasady oraz sposób działania Serwisu

 1. Głównym celem działania Serwisu jest pomoc dla Użytkownika w analizie, wycenie  i końcowym otrzymaniu zwrotu prowizji bankowej kredytów konsumenckich poprzez cesję istniejących lub przyszłych wierzytelności poprzez umowę przelewu wierzytelności. Dotyczy to kredytów w sytuacji jak m.in. : spłata kredytu przed terminem określonym w umowie kredytu; przeniesienie kredytu do tego samego lub innego banku; dokonanie konsolidacji kredytu.

 2. Użytkownik, który zamierza skorzystać z możliwości otrzymania wyceny lub końcowo uzyskać ustaloną przez strony kwotę przelewu na podstawie umowy cesji dotyczącej spłaconych przed terminem wierzytelności istniejących lub przyszłych, powinien pozostawić dane kontaktowe na stronie: imię, adres e-mail i numer telefonu, w celu umożliwienia kontaktu a następnie omówienia dalszych warunków współpracy. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne i przyjmowane jest jako zgoda na nawiązanie kontaktu oraz przetwarzanie danych osobowych w celu podjęcia działań na żądanie tej osoby, której dane bezpośrednio dotyczą, przed zawarciem umowy. Podanie danych kontaktowych nie stanowi oraz nie zobowiązuje do obowiązkowego zawarcia umowy.

 3. Administrator Serwisu, po dokonaniu analizy sprawy samodzielnie lub przez podmioty, z którymi Operator Serwisu lub Administrator bezpośrednio współpracuje, na podstawie dostarczonych, przedstawionych danych i dokumentów przekazanych przez Użytkownika, przedstawia wynik i wnioski analizy oraz podejmuje decyzję, czy Użytkownik ma możliwość uzyskać określoną kwotę lub jej brak za umowę przelewu wierzytelności; cesji. W przypadku pozytywnej decyzji, jeżeli Strony uznają, że są zainteresowane kontynuowaniem i podjęciem współpracy, zawrą umowę cesji wierzytelności- umowę przelewu wierzytelności – Użytkownika wobec banku, ubezpieczyciela. W niektórych przypadkach współpracy z Użytkownikami, Administrator może wskazać inny podmiot, który nabędzie wierzytelności Użytkownika. Szczegółowe warunki przelewu wierzytelności, prawa i obowiązki stron oraz kwota i termin wynagrodzenia zostaną określone w umowie cesji, zawieranej poza Serwisem.

 4. Serwis jest utrzymywany na serwerach administrowanych przez Administratora Serwisu, wynajętych od dostawcy usług hostingowych.

 5. Administrator ma prawo zamieszczania w portalu treści reklamowych, dotyczących usług lub towarów Administratora lub partnerów.

 6. Do korzystania z serwisu, konieczny jest dostęp do Internetu i najnowsza wersja przeglądarek internetowych.

 

 

IV. Informacje zawarte w formularzach

 1. Serwis zbiera Dane przekazane całkowicie dobrowolnie przez Użytkownika w formularzach kontaktowych udostępnionych w Serwisie.

 2. Zebrane Dane są przetwarzane w celu wynikającym z przedstawionej funkcji formularza i służą jako narzędzie do komunikacji Użytkownika z Administratorem, przygotowania propozycji analizy, oferty lub umowy końcowej dla Użytkownika w Serwisie.

 3. Dane zawarte w formularzach są  przekazane podmiotom, z którymi Operator Serwisu lub Administrator współpracuje wyłącznie w celu wykonania pełnego zakresu usługi zwrotu prowizji bankowej dla Użytkownika.

 

V. Informacje o plikach cookies

 1. Witryna https://odzyskamyprowizje.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.

 5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies :

  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie

  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

  Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

 

VI. Własność intelektualna

  1. Wszelkie materiały zawarte w Serwisie (w tym utwory, teksty, fotografie, grafiki, filmy, logotypy, bazy danych, layout, układ i kompozycja domen) oraz kod źródłowy Serwisu, są chronione obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami zawartymi w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013, poz.1410 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. z późn. zm.).

  2. Wszelkie materiały stanowią własność intelektualną ich twórców. Poprzez uzyskanie dostępu do wybranych elementów Serwisu i treści w nim zgromadzonych, Użytkownicy nie nabywają żadnych praw oraz licencji do udostępnionych im materiałów.

  3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z udostępnionych mu materiałów jedynie w ramach Serwisu lub poza nim w granicach dozwolonego użytku osobistego: zezwala się na pobieranie wyłącznie wskazanych treści przez Serwis tak jak: plików pdf zawierających wzory i przykłady umów, instrukcji w formie tekstowej i video;

  4. W szczególności zabronione jest:

    1. kopiowanie;
    2. modyfikowanie
    3. publiczne odtwarzanie, bądź udostępnianie;

   Materiałów zgromadzonych a w szczególności udostępnionych do pobrania treści w Serwisie

  5. Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa:

    1. zaniechania naruszania;
    2. usunięcia skutków naruszenia;
    3. naprawienia wyrządzonej szkody:

   – na zasadach ogólnych albo

   – poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu;

  6. Niezależnie od roszczeń, określonych w ust. 5, uprawniony może się domagać jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia o odpowiedniej treści i formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.

  7. Za każdy przypadek naruszenia praw autorskich przez Użytkownika, dotyczących materiałów udostępnionych Użytkownikowi za pomocą Serwisu, spowoduje odpowiedzialność cywilną i/lub karną z tego tytułu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności określonymi w

   1. ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
   2. ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
   3. ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
  8. Powyższe żądania są niezależne od ewentualnej odpowiedzialności karnej dokonującego naruszeń, wynikającej z przywłaszczeniu lub wprowadzeniu w błąd co do autorstwa utworu, nieuprawnionego rozpowszechniania utworu lub jego opracowania, nieuprawnionego rozpowszechniania lub zwielokrotniania utworu.

 

VII. Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik i osoby korzystające z Serwisu, zobowiązani są do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, do nieumieszczania informacji lub wpisów o bezprawnym charakterze, szczególnie naruszających prawa lub dobra osobiste, w tym prawa autorskie, innych podmiotów lub nieprawdziwych wiadomości. Każda osoba ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przez siebie obowiązujących przepisów oraz powstałą z tego tytułu szkodę.

 2. Zabrania się umieszczania przez Użytkownika w Serwisie wszelkich reklam, treści sponsorskich, promocyjnych itp., bez zgody Administratora.

 3. Zabrania się umieszczania komentarzy oraz wpisów zawierających obraźliwe albo wulgarne słowa czy opinie, naruszających dobra osobiste osób trzecich lub ich godność.

 4. Wpisy, komentarze i nick (pseudonim lub nazwa) umieszczane przez Użytkownika są jawne i mogą być wyświetlane w Serwisie. Wszelkie inne Dane przekazane przez Użytkownika, m. in.: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon nie będą ujawniane w Serwisie.

 5. Administrator może w każdej chwili usunąć komentarz lub wpis zawierający treści zabronione według zapisów Regulaminu lub we wszelki inny sposób naruszające obowiązujące prawo, prawa osób trzecich lub zasady współżycia społecznego.

 

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych jest Lech Sankowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ubezpieczenia – Lech Sankowski, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Szmaragdowa 36/156, 20-70 Lublin, NIP: 7121221502, REGON: 432281355, adres e-mail kontakt@odzyskamyprowizje.pl . Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 2. Administrator będzie przetwarzać zgromadzone dane przez Serwis na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej przez Użytkownika jedynie w celu prawidłowego świadczenia Usług, w zakresie niezbędnym do ich wykonania. Dane osobowe Użytkownika będącego osobą fizyczną gromadzone przez Serwis, będą użytkowane w celu podjęcia kontaktu na żądanie osoby, której dane te dotyczą, przed zawarciem umowy, w celu wykonania analizy sytuacji niezbędnej do dalszego przygotowania, zawarcia i realizacji umowy, udzielania odpowiedzi na pytania w formie pisemnej, mailowej lub telefonicznej, archiwizacji danych o klientach, prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez Administratora lub jego partnerów, prowadzenie statystyk i analiz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej oraz w celu badania preferencji i zachowań użytkowników, z głównym zastosowaniem wyników ów badań w celu poprawy jakości swoich działań, dokonywanie czynności związanych z dbaniem o bezpieczeństwem danych.

 3. Aby potwierdzić poufność danych Użytkownika, oraz zapobiec ich modyfikacjom lub wykorzystaniu przez osoby nieuprawnione, na początkowym etapie Administrator żąda jedynie podstawowych danych, czyli imienia, adresu e-mail i numeru telefonu Użytkownika. Wykonywanie kolejnych działań na poczet Użytkownika niezbędne jest podanie przez niego dalszych danych i informacji, odbywa się jednak bez pośrednictwa Serwisu.

 4. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do świadczenia Usługi w Serwisie. Podstawę prawną do przetwarzania danych po dniu 25 maja 2018 r. stanowi art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 6. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych Użytkownika. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL)

 7. Dane osobowe Użytkownika podawane są dobrowolnie w formularzu na domenie https://odzyskamyprowizje.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 8. Dane osobowe Użytkownika będą przekazywane w niezbędnym i możliwie najmniejszym zakresie podmiotom współpracującym z Administratorem: w zakresie dokonywania analizy, wycen kosztorysów, podmiotom odkupującym roszczenia, kancelariom prawnym współpracującym z Administratorem, podmiotom odpowiedzialnym za utrzymywanie i serwisowanie serwerów oraz systemów informatycznych, bankom prowadzącym rachunek Administratora, podmiotom prowadzącym księgi rachunkowe, firmom kurierskim i pocztowym, upoważnionym pracownikom i współpracownikom działalności i spółki, podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 9. Dane osobowe Użytkownika będą przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z operacjami wykonywanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter), wykorzystaniem narzędzi analitycznych pozwalających w sposób całkowicie anonimowy śledzeniu poczynań użytkowników w Serwisie, takich jak Facebook Analytics, Google Analytics;

 10. Administrator informuje, że Użytkownik ma prawo do:

  1. dostępu do treści swoich danych osobowych – otrzymania potwierdzenia czy dane Użytkownika są przetwarzane przez Administratora i w jaki sposób,
  2. prostowania swoich danych osobowych, jeżeli są nieaktualne lub niedokładne, a także uzupełnienia gdy są niekompletne,
  3. usunięcia swoich danych osobowych,
  4. przenoszenia danych ograniczenia przetwarzania,
  5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych Użytkownika
  6. w przypadku gdy przetwarzanie następować będzie na podstawie zgody Użytkownika, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem.
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli sposób w jaki przetwarzane są dane osobowe Użytkownika narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 11. Podanie wskazanych w formularzu zgłoszeniowym danych jest dobrowolne, ale niezbędne, jeżeli wyrażasz zainteresowanie do skontaktowania się drogą telefoniczną i mailową w sprawie otrzymania indywidualnej oferty. W związku z uczestnictwem, chęcią otrzymania oferty, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres (ulica, kod pocztowy, miasto), adres e-mail, numer telefonu, adres IP.

 12. Dane osobowe przetwarzane są:

  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści dalszej umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby.
  5. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie podczas podawania swoich danych osobowych w domenie www.odzyskamyprowizje.pl
 13. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do procesu przeprowadzenia analizy możliwości otrzymania zwrotu prowizji bankowej  przez Użytkownika oraz do dalszej realizacji lub przygotowania umowy cesji wierzytelności. Brak podania danych blokuje dokonanie analizy i ewentualne zawarcie umowy stron. W pozostałym zakresie przekazanie danych jest dobrowolne.

 14. Administrator posługuje się danymi osobowymi Użytkownika w celu grupowania i targowania, aby móc skierować do niego dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb dane marketingowe i komunikację.

 15. Jeśli Użytkownik zapisał się na darmowy newsletter lub poprzez formularz kontaktowy będziemy tak długo przetwarzać dane, aż Użytkownik sam zrezygnuje z otrzymywania korespondencji. Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W razie niedokonania zawarcia umowy poza Serwisem z Użytkownikiem jego dane osobowe będą usuwane po upływie dwóch lat.

 16. W przypadku wątpliwości wobec prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Administratora, Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 17. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

 18. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa np. organom ścigania, organom publicznym walczącymi z oszustami i nadużyciami wyłącznie na ich żądanie.

 19. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

 20. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

 21. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@odzyskamyprowizje.pl lub drogą korespondencyjną administratora danych z dopiskiem “Dane osobowe”.

 22. Administrator zobowiązany jest do starannej ochrony zebranych danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem osób nieuprawnionych, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów w tym zmianą, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.

 

IX. Postanowienia końcowe

 1. Administrator może usunąć konto Użytkownika, który korzysta z Serwisu w sposób naruszający Regulamin, przepisy obowiązującego prawa lub prawa innych użytkowników.

 2. Administrator może usunąć dane Użytkownika jeżeli otrzyma wiarygodne informacje, że dane te zostały umieszczone bez dobrowolnej zgody danej osoby lub z naruszeniem Regulaminu lub przepisów.

 3. Administrator nie odpowiada za treści umieszczane w Serwisie przez Użytkowników.

 4. Administrator dołoży wszelkich rozsądnych starań w celu stosownego zabezpieczenia przechowywanych danych.

 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za tymczasową niemożliwość korzystania z Serwisu, m.in. spowodowaną pracami modernizacyjnymi, uszkodzeniami sieci, awariami serwera itp..

 6. Wszelkie pytania, zastrzeżenia lub uwagi w sposobie użytkowania lub działania Serwisu oraz informacje dotyczące danych osobowych należy zgłaszać na adres e-mail: kontakt@odzyskamyprowizje.pl

 7. Administrator zastrzega sobie w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, bez konieczności informowania o tym każdego Użytkownika. Zmieniona treść regulaminu zostanie niezwłocznie opublikowana w Serwisie.

 8. Regulamin i polityka prywatności dostępny jest na stronie https://odzyskamyprowizje.pl/regulamin-polityka-prywatnosci/